زما ن صحبت با طا لبا ن

زما ن صحبت با طا لبا ن

نویسنده : دانیل ال دابیس)Davis. L . Daniel .)
منبع وتاریخ نشر : انتی وار » 42-70-4702 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

ما دیگر هیچ انتخا بی ویا گزینه ای نداریم : جنگ »00 »سا له
درافغانستان درهرسطح شکست خورده است ، درحا لیکه تنها
 خشونت بدتر شده است
We have no choice. The 17-year war in Afghanistan
has failed at every level, while the violence is only
 getting worse

 سربازان امریکا در افغانستان ) عکا سی از فیلکر(
گذارشا ت ا خیر نشا ن دهنده ویا حاکی از آن ا ست که رهبری کاخ سفید به دیپلما ت
های ارشد خود هدایت داده است که با طالبان بطور مستقیم به مذاکره بپردازند که این
خود یک

لوستل شوی 385 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي