د پا نګوالي اودنژادپرستی شراکت

د پا نګوالي اودنژادپرستی شراکت

لیکونکۍ :ریچارد اولف )Wolff Richard .)
منبع اودخپریدو نیټه : انفارمیشن کلیرنګ هوز»81-70-8781 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 ---------------------------------------------------------
پا نګوالی کوم چي د محتا جو خلکو ته د دندي اود عا ید د په تر السه کولو
چمتوالي کی پا تی راغلي نو په ریا کا رانه اودوه مخی بڼی سره هغه یعنی
پانګوالي خپل مخ د خلکو له نظره د توکمپا لنی اود ملت پا لنی د توری

 

نور په ضمیمه کې

لوستل شوی 321 ځله Last modified on سه‌شنبه, 09 اسد 1397 20:24