چامسکی ، پرشا د ، هید یگس وسا یر روشنفکران  برجسته خواها ن خلع سالح هسته ای در  خاورمیانه هستند

چامسکی ، پرشا د ، هید یگس وسا یر روشنفکران برجسته خواها ن خلع سالح هسته ای در خاورمیانه هستند

نویسنده : تیمی از هییت تحریر ویب سا یت کمان دریم.
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »62-70-6702 . »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 ------------------------------------------------------------------
 
Chamsky ,Prashad , Hedges and other leading intelectuals
 Denuclearize the Middle East
تصمیمگیران سیا سی امریکا وهمچنین رهبران سیا سی اسرایل باید سیا ست های ؛
سیا سی ؛ نظا می ؛ اقتصا دی وفرهنگی خودرا در منطقه تجد ید نظر کنند

 

بقییه درضمیمه

لوستل شوی 736 ځله Last modified on سه‌شنبه, 09 اسد 1397 20:25