اداره واشنگتن وریاض : مزدوران  محرک ایدیولوژی وهابی

اداره واشنگتن وریاض : مزدوران محرک ایدیولوژی وهابی

نویسنده : تونی کارتالوسی)Cartalucci Tony .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »60-60-8602 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل« .
 --------------------------------------------------------
 ایاالت متحده امریکا ومتحد » نا تو« ای آن از چند ین دهه به عربستا ن سعودی
روشهای تحریک آ میز وتفتین آ میز سیا سیی را تحت عنوان وها بیت بخا طر تحقق
بخشیدن وتا ثیر گذاری آن برافراد و گسترش وها بیت به صفو ف نیروهای مزدور
برای پیشبرد جنگ نوبتی درخا رج ازکشور وبه دستکاری ومانور تحریک آمیز جمیعت
کشورهای غربی درداخل کشور پرداخته وکمک کرده است.

لوستل شوی 633 ځله Last modified on چهارشنبه, 22 حمل 1397 14:35