جمیعت آسیب دیده ا فغا نستا ن : فراموش شدن جنبه های  منفی جنگ افغانستان به رهبری ایاالت متحده امریکا

جمیعت آسیب دیده ا فغا نستا ن : فراموش شدن جنبه های منفی جنگ افغانستان به رهبری ایاالت متحده امریکا

نویسنده : مسعود »ودان« )Wadan Masud .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »80-80-0800 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سیدحسام »مل« .

 اختالت روانی ومهاجرت
 Mental disorders and Migration

 درجریا ن جنگ افغانستان برخی از انفجا ر های انتحا ری وحمالت مسلحا نه که
صورت میگیرد اکثر مردم ناشی از همچو انفجارات درگیر وحشت ،غم واندوه وترس
شده که بعضی ها نا شی از آن محکوم بمرگ میشوند

 

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 584 ځله