جیو پولیتیک متزلزل ، اتحا د پاکستا ن با چین :

جیو پولیتیک متزلزل ، اتحا د پاکستا ن با چین :

نویسنده : مسعود ودان )Wadan Masoud .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ » 70-70-8702 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .
 منا زعه بین دوکشورمورد بحث قرارمیدهد.


نظر میرسید که نمادین ویا سمبولیک بود ؛ قصد ونیت مقامات امریکایی طوری بوده که قبل از ریاست جمهوری »دونالد ترومپ« هر هشدار امریکا به پاکستان چنین به به نحوه از آنحا خشم وعصبانیت منتقدان جها نی را بطور جدی درمبارزه علیه تروریزم به مدارا وآرامش برمیگرداند ؛ یعنی که نمیخواست بصورت جدی علیه تروریزم به


ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 701 ځله