یک جنگ پولی علیه پاکستان؟

یک جنگ پولی علیه پاکستان؟

 نویسنده : تیموتی الکساندر گزمن )Guzman Alexander Timothy .)
منبع وتاریخ نشر: گلوبال ریسرچ » 13-31-1132 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
غا فلگیرانه توصیف کرد از اینکه او یعنی »مایک پنس« به پاکستا ن به نسبت تهیه وتدارک پناه گاهای امن برای گروه طالبان وسایر سازمانهای تروریستی در خاک اش)Pence Mike )را به کا بل پا یتخت افغا نستا ن فرستاد که سفر اورا میتوان یک سفر دولت دونالد ترومپ ، معا ون ریس جمهور ایاالت متحده امریکا ، مایک پنس هشدار داد که این هشدار باشی چنین به نظر میرسد: وآن اینکه اداره و یا دولت دونالد

ادامه در ضمیمه
لوستل شوی 502 ځله