آشتی با افراط گرا یا ن در افغا نستا ن

آشتی با افراط گرا یا ن در افغا نستا ن

نویسنده : ادوارد هونت )Hunt Edward .)
منبع وتاریخ نشر : کونتر پنچ »22-11-2112 . »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«.
ترومپ بد نبا ل راهیا بی راهها یی برای انجا م مقا بله با طا لبا ن ا ست . ودرنظردارد هما نطوریکه جنگ در افغا نستا ن به هفد همین سا ل خود میرسد ؛ اداره دونا لد  که مقا ما ت طا لبا ن را در پس ت ها ویا مقا ما ت رهبری در دولت افغانستا ن جا دهد
ادامه در ضمیمه

 

لوستل شوی 545 ځله Last modified on یکشنبه, 05 قوس 1396 14:44