ایا ممکن خواهد بود که رهبران نظا می و)سی آی ای (  ایاالت متحده امریکا به نسبت جنایات جنگی شان مورد  بازپرس قرار گیرند؟

ایا ممکن خواهد بود که رهبران نظا می و)سی آی ای ( ایاالت متحده امریکا به نسبت جنایات جنگی شان مورد بازپرس قرار گیرند؟

نویسنده : مارجوری کوهن )Cohn Majatie )
منبع وتاریخ نشر: انفارمیشن کلیرنگ هوز »81-88-7182 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
نومبر به دادگاه پیش از داد گاه اطالع داد وگفت : درا ینجا یک بنیا د منطقی ومعقول ریس دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد که برآن با ید باور کرد وآن اینکه جنا یا ت جنگی وجنا یت علیه بشریت درارتبا ط بادرگیری های مسلحا نه درافغا نستا ن متعهد شده است. )court criminal international )بتا ریخ سوم

ادامه موصوع در ضمیمه

لوستل شوی 1240 ځله