جنگ در افغانستان نه قومی است و نه اسلامی

جنگ در افغانستان نه قومی است و نه اسلامی

میرعبدالواحد سادات

جنگ در کشور ما نه قومی است و نه اسلامی ، و اما دفاع از افغانستان در برابر تجاوز پاکستان، «سونامی » بنیادگرایی « اسلامی » و دسایس بین المللی وجیبه ملی،‌ وطنی، اسلامی و افغانی تمام اقوام و شهروندان کشور است.

به شهادت تاریخ ، اجنبی در مجموع و از رسیدن پای استعمارانگلیس در منطقه ، تا کنون سیاست « تفرقه بینداز و حکومت کن » را اساس کار خود قرار داده است. همسایه های حریص و طماع نیز در همین راستا به جنگ های نیابتی شان دامن میزنند و بی جهت نمی باشد که بهره برداری از تنوع قومی و

دامن زدن به جنگ قومی در سر خط کار آی اس آی و پاسداران ایران قرار دارد . هر کدام از رقبای منطقه یی و بین ا لمللی تلاش مینمایند تا با دسایس الحیل خود را دایه مهربانتر از مادر به اقوام و مذاهب کشور ما جا بزنند.

هیهات ، افسوس و صد افسوس که دسته تبر آنان از خود ما ساخته می شود و عده یی محدود افراد از این و یا آن قوم در خدمت این پلانهای شیطانی قرارگرفته و تیشه بر ریشه درخت کهنسال تاریخ و وطن آبایی و مشترک میزنند و بدینترتیب آب به آسیاب دشمنان میرزند .

اظهرمن الشمس است که افغانستان در معرض جنگ اعلام نا شده یی پاکستان قراردارد و درکندز یکبار دیگر حضور افسران آن کشور و شرارت پیشه گان بین المللی تثبیت گردید .

اما آقایان تاجران قوم وقوم فروشان از جنگ قومی صحبت مینمآیند و بر تجاوزو پلانهای شوم بین المللی پرده می اندازند.

قول حضرت فردوسی مصداق حال ما است که :

به یزدان اگر ما خرد داشتیم

کجا این سر انجام بد داشتیم

واضح است که دولت ضعیف و « شرکت سهامی دو سره » بحران اعتماد را گسترش داده و آب را چنان گل آلود ساخته که قوم فروشان ، تاجران دین و « جهاد » مافیایی مواد مخدرو زمین و فساد پیشه گان بی آزرم ماهی بگیرند.

همانطوری که مردم در گرو جانیان طالب و داعش و تفنگبدستان قانون ناپذیر قرار گرفته ، اصل وحدت ملی که به گفته شاه امان الله موجودیت افغانستان در گرو آن است در گرو جلابان و تاجران قومی قرار گرفته است.

در حالی که هست و بود افغانستان مطرح است و سوال چه باید کرد ؟ و چه میتوان کرد ؟ در برابر روشنفکر و نیروهای مترقی افغانستان قرار گرفته است تا در برابر دسایس کشاندن وطن مشترک ما به عصر حجرتلاش گسترده را انجام بدهند.

از این رو مبرمترین وظیفه منورانه وطنی، ملی افغانی و انسانی این است که:

با چنگ زدن به وحدت و وفاق ملی و برادری اقوام با هم برابر به مثابه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق از تمامیت ارضی و تجزیه ناپذیری افغانستان، استقرار حاکمیت قانون،‌ و قوای مسلح ملی ، غیرتنظیمی و غیر قومی دفاع نماییم و به فداکاری سربازان دلیر قوای مسلح و خون شهدای وطن حرمت داشته باشیم و منحیث حسن ختام فریاد وخشورانه آزادیخواه سترگ عبدالرحمن لودین را تکرار نماییم که:

ای ملت از برای خدا هوشیار شوید ـــــ   از مکر و حیله دشمن خبر شوید

از یکطرف پلنگ و از دگر طرف نهنگ ـــــ  هر دو بخون ما دهن خویش کرده رنگ 

تعریف قومی دادن به جنگ افغانستان کتمان ساختن جنگ اعلام نا شده پاکستان ، دسایس ایران و سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس میباشد و راه را بخاطر یوگوسلاویاساختن افغانستان و یا سوریه ساختن و تقسیم آن به ساحات نفوذ اجانب ، هموار میسازد  

لوستل شوی 648 ځله Last modified on سه‌شنبه, 30 عقرب 1396 17:11