خروج روسیه از خرسون تاکتیکی است

خروج روسیه از خرسون تاکتیکی است

نویسنده: م .ک . بهادراکمار»Bhadrakumar.K.M.»
منبع وتاریخ نشر : نیوزکلک »13-11-2022.»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
در ضمیمه

 

لوستل شوی 58 ځله Last modified on یکشنبه, 22 عقرب 1401 11:39