پنج بحران سرمایه داری: چالش های پیش روی  چپ امروز

پنج بحران سرمایه داری: چالش های پیش روی چپ امروز

نویسنده: اشلی سمت)Smith Ashley . )
منبع وتاریخ نشر : کوتنرپانچ »23-11-2021 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 94 ځله Last modified on پنجشنبه, 04 قوس 1400 21:08