روسیه خطوط قرمز آمریکا را ترسیم میکند

روسیه خطوط قرمز آمریکا را ترسیم میکند

نویسنده : م.ک.بهادراکمار»Kumar Bhadra.K.M .»
منبع وتاریخ نشر : آسیا تایمز »17-10-2021 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .


بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 89 ځله