بیست سال پس از )11 )سپتامبر؛ جبران خسارات  برای افغانستان وپایان جنگ

بیست سال پس از )11 )سپتامبر؛ جبران خسارات برای افغانستان وپایان جنگ

نویسنده:کاتی کیلی )Kelly Kathy . )
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »10-09-2021 »
برگردان:پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 58 ځله Last modified on یکشنبه, 21 سنبله 1400 19:57