عدم خروج ارتش از افغانستان لغو مجوز استفاده  از نیروی نظا می را بی معنی خواهد کرد

عدم خروج ارتش از افغانستان لغو مجوز استفاده از نیروی نظا می را بی معنی خواهد کرد

نویسنده : آدم واین شتاین»Weinstein Adam »
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »28-03-2021 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 70 ځله