ریس جمهور» جوبایدن« وظیفه اخالقی دارد که نیروهای آمریکایی راازافغا نستا ن بخا نه بیاورد

ریس جمهور» جوبایدن« وظیفه اخالقی دارد که نیروهای آمریکایی راازافغا نستا ن بخا نه بیاورد

نویسنده : دوگ باندو »Bsndow Doug .»
منبع وتاریخ نشر : انتی وار » 19-02-2021 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 39 ځله