جنگ بی پایان برای حفظ تقدم آمریکا

جنگ بی پایان برای حفظ تقدم آمریکا

نویسنده : اندریو واسیویچ »Bacevich Andrew .»
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز »21-12-2020 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 100 ځله Last modified on یکشنبه, 28 جدی 1399 14:46