ا یاالت متحده وارد یک دوره ترسناک ویمار شده است

ا یاالت متحده وارد یک دوره ترسناک ویمار شده است

نویسنده : والدن بیلو )Bello walden)
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »07-01-2021»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«

در ضمیمه  دو مقاله

لوستل شوی 81 ځله Last modified on یکشنبه, 21 جدی 1399 22:28