ایاالت متحده آمریکا،  نسبت به دولت های که از آنها ادعای نفرت دارد برای مقابله با آنها به حفظ سربازان آمریکایی در افغانستان می پردازد

ایاالت متحده آمریکا، نسبت به دولت های که از آنها ادعای نفرت دارد برای مقابله با آنها به حفظ سربازان آمریکایی در افغانستان می پردازد

نویسنده کتلین جانستون )Johnston Caitlin )
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز »31-12-2020 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 61 ځله Last modified on یکشنبه, 21 جدی 1399 22:16