- سه تهد ید عمده برای زند گی در زمین که با ید د د ر سال )2021 )به آنها بپردازیم

- سه تهد ید عمده برای زند گی در زمین که با ید د د ر سال )2021 )به آنها بپردازیم

منبع وتاریخ نشر :کونترپانچ«06-01-2021«
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام «مل».
نویسنده ها : نوام چامسکی و.یجی پرشاد

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 88 ځله Last modified on جمعه, 19 جدی 1399 18:54