افغانستان: )91 )کاله جګړه

افغانستان: )91 )کاله جګړه

لیکونکۍ : مایا ایوانز)Evans Maya )
منبع اودخپریدو نیټه :کمان ډریم »2020-10-12 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

نور په ضمیمه کې

لوستل شوی 51 ځله