دوژني د دوامدار نه تمیدونکۍ ما شین

دوژني د دوامدار نه تمیدونکۍ ما شین

لیکونکۍ : میدیا لینس )Lens Media )
منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ »13-80-0808
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل«

نور په ضمیمه کې

لوستل شوی 34 ځله