نژادپرستی ، تبعیض جنسیتی ، طبقه گرایی

نژادپرستی ، تبعیض جنسیتی ، طبقه گرایی

نویسنده : لینس های رسانه ای )Lens Media )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »13-70-0707 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 97 ځله