Print this page
جنگ سرد جد ید گرم می شود

جنگ سرد جد ید گرم می شود

نویسنده: براین کلوګلی )Cloughley Brian . )
منبع وتاریخ نشر : کونترپانچ »42-70-4747 . »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 198 ځله