کوید نزده ضعف تیوری را مبرهن ساخت که سرمایه داری توجیه میکرد.

کوید نزده ضعف تیوری را مبرهن ساخت که سرمایه داری توجیه میکرد.

نویسنده : ریچارد دی اولف )Wolff. D Richard . )
منبع وتاریخ نشر : کونتر پنچ » 80-80-0808 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

لوستل شوی 99 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « د بقا محور د بقا محور »