مردم خیزش خواهند کرد

مردم خیزش خواهند کرد

نویسنده : سوزان با بیت )ُBabbit Susan .)
منبع وتاریخ نشر: کونترپانچ »81-60-0606 .»

نویسنده : جولین روز)Rose Julian . 

برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل« .

دو مقاله از دو نویسنده در ضمیمه

 

لوستل شوی 36 ځله Last modified on یکشنبه, 01 سرطان 1399 15:17