د چینا یی شیطا نت ژوري ریښی

د چینا یی شیطا نت ژوري ریښی

لیکونکۍ :پیپ اسکوبا ر )Escobar Pepe .)
منبع او دخپریدو نیټه : کونترپانچ »20-20-0202 »
ژباړونکۍ : پوهند وی دوکتور سید حسام »مل«
 The deeper roots of Chinese Demonization
لوستل شوی 136 ځله