پاکستان پرورشګاه اصلی تروریزم

پاکستان پرورشګاه اصلی تروریزم

سید عبیدالله نادر

از کتاب پاکستان پرورشګاه اصلی تروریزم ،نویسنده : کاندید اکاډیمیسن اعظم سیستانی

(پاکستان باید به خاطر مخفی کردن بن لادن از سوی جامعه یی جهاني محکوم شود ! ) لیکي : (یکي از جامع ترین تعریف های که تا کنون من در باره یی پاکستان خوانده ام ، تعریفی است که آقای بارز از قول خانم البرایت ازین کشور بدست میدهد ، خانم البرایت (سابق وزیر خارجه آمریکا )باری ګفته بود :

(پاکستان تمام صفات نا پسندی را که موجب پریشانی و سر درګمی سایر کشور های آزادیخواه و صلح پسند جهان شود .داراست .از جمله این کشور صلاح اټمی دارد ،تروریزم را می پروراند ،تند روان زیادی را در تارو پود جامعه خود تربیت نموده است . دولت فاسدی در آن کشور حکمفرماست ،وبه عنوان مرض درد سر ساز بین المللی است(افغان

(جرمن آنلاین مقاله آقای بارز ) در قسمت دیګر همین مقا له

ریس جمهور آمریکا نیز به مناسبت دست ګیری یک تروریست پاکستانی در نیویارک ، پاکستان را به یک غده سرطاني در بدنۀ جهان تشبیه کرده بود ، ازینرو پاکستان مایه ای نګراني بزرګ برای منطقه و سراسر جهان است . دلایل و شواهدی فراوانی موجود است که ثابت می کند ، که پاکستان و سازمان استخباراتي آن حامی تروریسم در منطقه، و برای جامعه یی جهاني نیز درد سر ساز است ، حادثه بمب ګذاري یک تروریست پاکستانی در میدان تایمز نیویارک و بر عهده ګرفتن مسوولیت آن توسط طالبان پاکستانی زنګ خطر و وقوع فاجعه ۱۱ سپتمبر دیګری ، را در ذهن مردم آمریکا تداعي کرد ،و خطر تکرار آن برای مدتی خواب از چشم مردم آمریکا ربود . آن حادثه نه تنها ثابت کرد ،که پاکستان پرورشګاه اصلی تروریسم و کانون صدور آن به دیګر نقاط جهان است ، بلکه همچنان نشان داد ، که پدیده یی شوم تروریزم درین کشور روز به روز در حال طغیان و صدمه زدن به منافع ملت های صلح دوست در دور ترین کشور نقاط جهان هست . این پدیده را که اکنون با عملیات های انتحاري همراه شده است .باید به حیث یک خطر جدی برای صلح و جهان متمدن تلقی کرد ، بنا برین با در نظر داشت کشف محل اختفای بن لادن در آغوش پر محبت (آی، اس آی) در یک مجتمع نظامی در ایبت آباد پاکستان و سپس از بین بردن وي به وسیله یی کماندو های آمریکایی ، لازم است تا سیاست عطای باج از سوی کشور های ثروتمند به پاکستان و چشم پوشي آشکار از نقش (آی ،اس، آی)در حمایت و صیانت و تربیت و تجهیز تروریستان کنار ګذاشته شود ، زیرا برخورد مصلحت ګرایانه با پاکستان و استخبارات نظامی آنکشور در طول ده سال ګذشته نه تنها باعث تأمین صلح و امنیت در منطقه نګردید ، بلکه موجب وقوع ده ها حادثۀ فاجعۀ بار در افغانستان ، هندوستان مادرید و لندن نیز گردید . و جان صد ها و هزار ها انسان بی گناه و صلح دوست را گرفت . اتفاقآ سر نخ تمام این حوادٍث ترورستی به ّپاکستان ختم شده ،برای مردم جهان باید ثابت شده باشد . که ّپاکستان عملا حامی ترورستان و کانون پرورش گروه های افراطی اسلامی است . که تولیداتش در قدم اول برای افغانستان و هندوستان بسیار بسیار درد ناک و زیان بار است . که برای تمام جهان نیز درد سر آفرین است . )

لوستل شوی 56 ځله