آیا په ا فغا نستا ن کي دامریکي د متحده ایاالتو  » تلپاتي جنګ « پای ته نژدي دي؟

آیا په ا فغا نستا ن کي دامریکي د متحده ایاالتو » تلپاتي جنګ « پای ته نژدي دي؟

لیکونکي : ستیفن لند من )Landman Stephen )
منبع او دخپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ »42-24-4242 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل
نو ر ضمیمه کې
 
لوستل شوی 753 ځله