برنامه های آمریکا برای » پیروزی « درجنگ  ا فغا نستا ن

برنامه های آمریکا برای » پیروزی « درجنگ ا فغا نستا ن

نویسند گا ن :نیک تورسی)Turse Nic )وتام اینگلهارت)Engelhardt Tom )
منبع وتاریخ نشر: انتی وار »60-60-0606 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
بقیه در ضمیمه 
لوستل شوی 288 ځله