د واشنګټن پوست د افغانستان خپرونه د نیک نیت د اشغال استعماري فلسفه خپروي

د واشنګټن پوست د افغانستان خپرونه د نیک نیت د اشغال استعماري فلسفه خپروي

لیکونکۍ :جوشیواکوو)Cho Joshua )
منبع او دخپریدو نیټه : ګلوبا ل ریسرچ» 03-21-1322 »
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل « .
 
نور په ضمیمه کې
لوستل شوی 433 ځله