له افغا نستا ن څخه اصلی درس

له افغا نستا ن څخه اصلی درس

لیکونکو: مید یا بنجا مین)Benjamin Medea )نیکوالس جی . س. دابیس
 . )Nicolas j.s.Davis(
منبع اود خپرید و نیټه : کما ن ډریم »12-21-1122 »
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل

 

نور په ضمیمه کې

لوستل شوی 307 ځله