مقاما ت آمریکایی  در مورد جنگ ا فغا نستا ن دروغ گفته اند

مقاما ت آمریکایی در مورد جنگ ا فغا نستا ن دروغ گفته اند

نویسنده : کریگ ویتلوک )Whitlock Craig )
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز »90-21-1920 »
برگردان : پوهند وی دوکتور سیدحسا م »مل«
 
بقیه درضمیمه
 
لوستل شوی 312 ځله