آیا افغانستان همیشه مستقل بود؟

آیا افغانستان همیشه مستقل بود؟

عبدالاحمد فیض

چندی قبل مصاحبه که حاوی نظریات دلچسپی درزمینه استقلال افغانستان است شنیدم، درین مصاحبه آقای وحیدالله (وحید)دیپلومات ملل متحد دربخش حل منازعات به مناسبت صدومین سالروزکسب استقلال ملی که آقای ناصرخالد مسوول تلویزیون امید-۲۴میزبانی میکرد، چنین علاوه داشت:(افغانستان همیشه یک کشورمستقل بود ازینروکاربرد واژه استرداد استقلال کشوردر زمینه غیرواقعی واشتباهی بیش نیست،

زیرا درافغانستان قبل ازسال (۱۹۱۹) مانند سایرسرزمین های تحت استعمار، حکام استعماری مانند نیم قاره هند وجود نداشت، بلکه افغانستان با داشتن حکام داخلی ازداشتن آزادی محروم بود.

موصوف سلب استقلال یک کشوررا محدود ومنوط بحضورواداره استعماری عنوان داشته وبا یاد آوری ازداشتن یک اثرش درین خصوص برمستقل بودن افغانستان دردوران سلطه استعمارتاکید نموده است. لذا بمنظوروضاحت موضوع لزومأ بایست پیرامون جوانب سیاسی وحقوقی واژه زیبای استقلال به تفحص پرداخته تادرپرتوآن مشخص ساخت که آیا افغانستان همواره مستقل بوده است ویا بعد از شکست استعماربه استقلال ملی دست یافته است؟

استقلال دارای مفاهیم سیاسی، حقوقی، فرهنگی وتاریخی است که تعریف ومعنی جزء خود ارادیت، عدم وابستگی وحق حاکمیت ندارد یا بعبارت دیگراستقلال بازتاب حق حاکمیت ملی واعمال حاکمیت درعرصه داخلی وتمثیل آن دربیرون ازمرزهای ملی بدون مداخله عنصرخارجی است، هکذا استقلال تجلی قدرت، توانمندی، اراده وتمایلات یک ملت درراستای تحقق اهداف ملی است که بدون دخالت ، انقیاد ووابستگی به عنصربیگانه درسطوح داخلی و امورخارجی ازآدرس دولت متبارزمیگردد.

بربنیاد تعاریف فوق یک کشورزمانی مستقل تعریف میگردد که دولت یا نظام حاکم دراعمال قدرت وحاکمیت خود بدون دستورخارجی وبصورت آزادانه عمل نماید،لذا تبعیت ازدستورواراده خارجی دراعمال حاکمیت،استقلال وحق حاکمیت را بصورت قطع منتفی مینماید.

بایست اذعان داشت که مبارزات مستدام وبی وقفه مبارزان راه استقلال ورهای ازسلطه استعماربخش ازصفحات درخشان تاریخ ملل تحت اشغال پنداشته میشود که درطی سده ها علیه اشغال وبخاطررسیدن به استقلال ملی جریان داشت اما موضوع استقلال وحق حاکمیت ملی زمانی وارد فازنوین خود شد که وقوع جنگ دوم بین المللی تمهیدات قابل توجهی برای برچیدن بساط وفروپاشی استعماررا فراهم نمود،لذا بارنخست بود که موضوع استقلال به گفتمان غالب درمحافل سیاسی، حقوقی ونهضت های ملی ضد اشغال واستعمارمبدل شد، فلهذا درین برهه تاریخی بود که برچیدن و درهم کوبی قدرتهای استعماری دربخشهای وسیع جهان یعنی ازآسیا تا افریقا وامریکای لاتین بمثابه اقدام مشروع دراختیارجنبش های نجات بخش ملی خلقهای تحت استعمارقرارگرفت وباعث شد تا استقلال به مفهوم حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت ملی بدون تبعیت وانقیاد ازقدرتهای خارجی تبین بیشتریابد.

افزون برین مفهوم استقلال درجهان کنونی که روند گلوبالیزم یا جهانی شدن، عرصه های گوناگون حیات بشری را شدیدأ تحت الشعاع قرارداده است ودستآوردهای بشری درزمینه فنآوری ها که به انقلاب اطلاعاتی انجامیده است، دگرگون گردیده و بوضوح مفهوم کلاسیک استقلال که براصل حاکمیت مطلق دولت وعدم وابستگی آن تاکید داشته است، برپایه اصل تعهدات ووابستگی های متقابل تحدید میگردد وهکذا محدودیت مفهوم استقلال درچهارچوب معیار ها واصول حقوق جهانشمول به هدف منا فع جمعی وتعهدات متقابل درقالب معاهدات بین المللی دیگرازدایره اصل حق حاکمیت مطلق خارج، محتوای سنتی استقلال ملی بسود مصالح جمعی درمناسبات بین المللی سمت مییابد ، اما علی الرغم تحدیدات وارده برمفهوم استقلال دردوران کنونی، عنصرتغییرنا پذیری که میتوان درمحتوی کلی استقلال وآزادی ملی دریافت، همانا عدم تبعیت وپیروی ازدساتیربیگانه درتمثیل حق حاکمیت وآزادی ملی در امورات داخلی وخارجی است.

باید متذکرشد که واژه استقلال با آزادی نه تنها مترادف نبوده بلکه آزادی به موضوع حق حاکمیت نه بلکه بیشترینه به حقوق وآزادیهای فردی واجتماعی مفهوم میگردد مانند آزادیهای سیاسی، حقوق وآزادیهای مدنی وغیره وازجانبی هم استعمارانگلیس روابط خارجی افغانستان را بصورت کامل تحت کنترول داشته وزمامداران افغانستان بوضوح تا قبل ازحصول استقلال ملزم به کسب استهذان ازحکام هند بریتانوی بود یا بعبارت دیگراستعمارنه تنها روابط خارجی این کشوررا زیرنظرداشت بلکه مداخلات استعمارمبتنی بررویات، اسناد ومدارک معتبرتاریخی درکلیه امورات این کشورانکارنا پذیراست که ازذکرمستندات متعدد ومعتبرتاریخی درزمینه به هدف جلوگیری ازطوالت موضوع اجتناب میگردد.

درنتیجه مؤجزمیتوان تصریح نمود که این کشوردرامتداد سده نزدهم آماج تجاوزات پیهم استعمارگران وقدرت های اشغالگرقرارداشته وبدون ابهام تا دهه دوم سده بیستم به دلیل وابستگیهای گسترده وعدم حق تمثیل حاکمیت درروابط خارجی، کشورفاقد استقلال وآزادی ملی بوده که درنتیجه مجاهدت،رشادت وجانبازیهای مبارزان راه استقلال وآزادی ملی درسال (۱۹۱۹) به عنوان یک کشورمستقل ودارای حاکمیت ملی اعلام موجودیت نمود. .                                        

 

 

 

 

 

لوستل شوی 621 ځله

5 Responses Found

 • Comment Link
  mwavrGlize چهارشنبه, 14 جوزا 1399 21:19

  hollywood casino
  ilani casino
  https://playcasinoslotsx.com - ilani casino
  weight loss programs
  how to lose weight fast
  https://weight-loss-blogs.com - weight loss calculator
  how to earn money
  how to make money online
  https://make-money-blogs.com - how to make money from home

 • Comment Link
  wbytqShatt چهارشنبه, 14 جوزا 1399 04:31

  cialis 20 mg
  cialis pill
  https://paydailoanz.com/cialis.php - generic cialis online
  buy tadalafil online
  cialis tadalafil
  https://paydailoanz.com/tadalafil.php - buy tadalafil
  levitra pills
  levitra pills
  https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra online
  levitra pills
  levitra online
  https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - viagra vs cialis
  cialis generic online
  cialis 20 mg
  https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - buying cialis online safely

 • Comment Link
  ccxolShatt دوشنبه, 12 جوزا 1399 10:08

  windows defender antivirus avg antivirus https://xantivirusx.com/ - free antivirus download dating online our time dating website https://onlinedatingwow.com/ - online dating sites pch sweepstakes #8800 the balance sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - online-sweepstakes

 • Comment Link
  gcddkGlize یکشنبه, 11 جوزا 1399 09:30

  Impression of the use of the viagra tablet 100mg.With a light blouse, with a top, with a denim jacket or a leather nose.Tell your doctor or pharmacist if you re taking any other medicines, including herbal remedies, vitamins or supplements.When we think of Fruit as a group collectively and in a non-specific way, then we tend to use the word Fruit without S.A daily dose will ensure that the drug s always in your system. viagra prices Moreover, you will get discount codes for our best ED pills.Boss Royal Viagra tablets in Moscow.Some offers may be printed right from a website, others require registration, completing a questionnaire, or obtaining a sample from the doctor s office.This amount can be increased to about 100 mg or lowered to 25 mg.The 100mg pills will be the most effective remedies that alleviate penile complications which in turn help boost up sexual performance skills, making impotence a phase of history and fight sensual problems. viagra generic Side effects of Viagra can occur while being used with other medications.As usual came from work at 18-00 or so.The dose can be increased to 100mg or decreased to 25mg depending on its effect.An effective tool that will help you get the maximum of vivid sensations.The Brave Commander's tool quickly provides a stable and strong erection, and can maintain its healing properties up to 7 days after admission. https://pharm-usa-official.com - viagra buy Do you need a recipe?Still the Pfizer Company says that a lot of their workers had done a lot to the development of the actual compound UK-92,480 sildenafil sildenafil citrate Viagra.Product Disclaimer We hereby remind you that no decision concerning your health should be taken without prior consultation with a licensed healthcare practitioner.This causes the smooth muscle cells to relax and the arteries in the penis to dilate, which increases the blood flow to the penis and causes the erectile tissue to also fill with blood.It contains biologically active substances that positively affect the process of spermatogenesis.

 • Comment Link
  ifrxoShatt شنبه, 10 جوزا 1399 04:51

  avg antivirus free download antivirus for windows 10 https://xantivirusx.com/ - avastui.exe avast antivirus free dating site lds singles online dating https://onlinedatingwow.com/ - carbon dating woman's day sweepstakes slickdeals contests and sweepstakes forum https://supersweepstakesx.com/ - shop your way sweepstakes

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي