حمله اخیرطالبان  مذاکرات  صلح افغانستان را  تحریک کرد

حمله اخیرطالبان مذاکرات صلح افغانستان را تحریک کرد

نویسنده : اند ریو کوریبکو )Korybko Andrew . )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ » 90-90-9900 . »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«

بقیه در ضمیمه 

لوستل شوی 169 ځله