وروستي مطالب

گذر و نظری بر جوانبی از کتاب » از پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان«

دوشنبه, 04 ثور 1396 20:03

عبدالصمد ازهر
در دسمبر ۲۰۰۹ به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد اساسگذاری ح د خ ا، خاطره هایی و تحلیلی از گذشته، حال و
1 پیشنهاد هایی برای آینده جنبش چپ، در برابر خواننده گان گذاشته بودم
ادامه موضوع

ادامه موضوع