نظری و گذری بر جوانبی از کتاب «از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا»

نظری و گذری بر جوانبی از کتاب «از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا»

عبدالصمد ازهر
بخش ششم

درینجا پیش ازانکه گذر و نظر را بر فعالیت های نویسنده در عرصه نظامی به پایان ببرم، خواننده گان محترم را به توجه مجدد به چند نقطه پرسش برانگیز جلب می کنم:

ادامه موضوع

لوستل شوی 4044 ځله Last modified on شنبه, 16 ثور 1396 22:19