شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 ---------------------------------------------
 قسمت سوم
 ****
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP ) جوالی سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«. خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»02 » با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک  ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: من به نماینده گی ازرهبری اتحاد جماهیر شوروی تشریف آوری شما را به مسکو خوش آمد ید میگویم – رفیق »نجیب« سفر شما اینجا به مسکو کام ًالسفر به موقع است از اینکه ما باشما پیرامون موضوعات مورد عالقه

بقیه درا در ضمیمه دنبال کنیدلوستل شوی 47439 ځله Last modified on چهارشنبه, 04 دلو 1396 19:29