شواهد جد ید درمورد جنگ در افغا نستا ن

شواهد جد ید درمورد جنگ در افغا نستا ن

نگارش وتتبع توسط:کریستین فریدریش اوسترمن )Ostermann. F Christian )
منبع : بولتن پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد)CWIHP . )
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 مقد مه :
د سمبر سا ل »تصمیم گرفت که سربازان وقطعات نظامی شوروی را بعد ازگذ شت ده سا ل حضور از افغا نستا ن9191 »آن کشور باالی افغا نستا ن تجا وز نمود ؟ چرا وچه وقت میخا یل گرباچف چه چیزی در عقب تصمیمگیری مقامات ارشد اتحاد جماهیر شوروی نهفته بود که در ماه فراخواند ؟ ونقش ایاالت متحده امریکا دراین مورد از چه قرار بود ؟ که برنامه کمک های مخفی اشرا به منظوررسا ند ن کمک به گروه های مقا ومت افغا نستا ن طرح و پیریزی نمود

بقیه در ضمیمه   
لوستل شوی 4152 ځله Last modified on چهارشنبه, 04 دلو 1396 19:30