وروستي مطالب

قصه عینی هجوم بر قصر امین

پنجشنبه, 06 جدی 1397 18:07

مهاجم قصر امین اسرار قتل حفیظ الله امین و چگونگی حضور نظامی شوروی در افغانستان را افشا نمود.

به گزارش اسپوتنیک، عملیات محرم «هجوم-333» که در دسمبر سال 1979 برای از بین بردن حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی افغانستان انجام شد، نه تنها صفحه نو در تاریخ مناسبات متقابل افغانستان و اتحاد شوروی گشود، بلکه برای مدت زمان طولانی آرایش جیوپولیتیک نیروها را در منطقه و برخورد نسبت به خود روسیه را تغییر داد

شواهد جدید درمورد جنگ افغا نستا ن

شنبه, 31 سنبله 1397 20:00

تتبع ونگارش : فرید ریش اوستر من F .Christian ostermann(
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام» مل«
----------------------------------------------------------------
 قسمت هشتم
*** *
 ضبط یک گفتگو ازمیخا یل سرگیویچ گرباچف
 باریس جمهورومنشی ویا دبیرکل کمیته مرکزی
 حزب دموکراتیک خلق افغانستان »نجیب هللا«
مورخ »31 »جون سال )3811 )

ادامه در ضمیمه

شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

چهارشنبه, 04 دلو 1396 19:21

تتبع ونگارش : کریستین فریدریش اوسترمن) ostermann. F.Christian(
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 قسمت هفتم
 ضبط یک گفتگو ازمیخا یل سرگیویچ گرباچف
 باریس جمهورومنشی ویا دبیرکل کمیته مرکزی
 حزب دموکراتیک خلق افغانستان »نجیب هللا«
 تاشکند )7) اپریل سال )8811 )
 منبع : بنیا د گرباچف تهیه و تدارک توسط اناتولی
 چرنیوف برای)PHIWC )وترجمه توسط گاری گولدنرگ
 ***
میخایل سرگیویچ گرباچف من شمارفیق» نجیب هللا «را به حیث برادر ، ریس جمهوردولت دوست وهمسایه وسکرترجنرال حزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن ونزدیک با ما به اینجا خوش آمدید میگویم . با توجه به مناسبات حسنه واهداف ماکه ازراه طوالنی بخا طر بازدید ومالقات باهم اینجاحضورباهم رسانیده ایم بجا  است که بگویم :ما اکنون درآستا نه توشیح موافقتنا مه اسنا د ومدارک تدارک دیده شده درجینوا هستیم ؛ جایکه یک مرحله جدید ومنحصر بفرد دارد که با ز میشود و ما دراین مرحله حساس نیازبه پیاده کردن یک سیا ست بسیارمحتا طا نه وخالق داریم که باید هردو طرف بخاطر حل معضله موجود افغانستان گامها وتکتیک های انعطا ف پذ یری را بجلو برداریم .

ادامه در ضمیمه

ډاکټر_نجیب_الله_څنګه_ولې_او_چا_وواژه ؟

شنبه, 09 جدی 1396 18:42

مارک جیمزامریکایي ژورنالیست
*ژیړ طلایي کتاب ژباړه*
په دې اړه ټول حقایق لیکنه کې لوستلای شئ
جنرال حمید ګل د پاکستان د ای اس ای سازمان مشرد (۱۹۹۶) کال دد سپتامبرپر ( ۲۶) نیټه د ماښام پر (۶)بجوو د پاکستان د هلیکپترو په واسطه د پېښور له لارې له نصرالله بابر څو تنه نور لوړ رتبه پاکستاني جنرالانو، ملا محمد عمر د طالبانو مشراو (۱۲ ) نور د طالب مشرتابه پلاوي

طالبان له کندهاره تر مزاره کتاب ته ځانګړې کتنه !

چهارشنبه, 29 قوس 1396 13:27

لیکنه او شننه قاضي نجیب الله جامع

تاريخ د ویښو او نه ماتيدونکو ملتونو د ژوند راز دي، هغوی چې تاریخ یې په غور لوستي ډیر کم د تراژېدیو له تکرار، د ولسونو له کرکې او د خپل پایښت له زوال سره مخ شوي.   مونږ د یو داسي ولس په څېر چې دپیښو په سیمه، د شیطانانو د شرخوښیو او تل د خپل وخت له بدمستو ښامارانو سره مخ شوی يو ډیر کله د مرګ تر کومي پوری تللي یو او هر یوه زموږ د هضمولو لپاره خپل ستوني واز کړي وو. چې مغل، ګرګين، انګریز، سور تظاری ښامار او همداوس جګړه ماره اویرغلګره امریکا یې ښه بېلګه ده

6 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

سه‌شنبه, 23 عقرب 1396 19:04

 نگارش وتتبع توسط:کریستین فریدریش اوسترمن )Ostermann. F Christian )
منبع : بولتن پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد)CWIHP . )
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 قسمت ششم

 ظبط وریکارد گفتگوی میخا یل سرگیویچ گرباچف با
 وزیرخارجه امریکا جورج شولتز)Shultz Georg )
 مورخ )22 )فبروری سال )3891« )رونوشت«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
جورج شولتز:بهر صورت ما همه مسایل را با جزیات آن که درقبل هرگز پیرامون آن به این وضاخت بحث نکرده بودیم توضیح دادیم ویا به هیچ صورت به همچو نتیجه گیری نا یل نیامده بودیم ؛ نا یل آمد یم یعنی که روی همرفته به نفع آن کا ر کردیم با وجود یکه بحث ومذاکره ما با توجه به مشکالت انگوال و کمبود یا کمی پیچیده ومغلق بود ؛ اما سرانجام به این توافق رسید یم که فرصت های همکاری بین ما وجود دارد.

ادامه در ضمیمه


شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

شنبه, 29 میزان 1396 15:53

  تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.

مکا لما ت گلچین وبرگزیده شده بین میخایل  سرگیویچ گرباچف و رونالد ریگن درمورد  افغانستان مورخ )9 )دسمبر سال ) منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )8991 )

 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
رونالد ریگن : موضوعات ومسا یل منطقوی دردرجه اول به موضوعات ومسا یل دیگران مربوط میشود که در قدم نخست آنها افغا نستا ن است واین اول از همه حضور نیروهای شوروی درافغا نستا ن است که در مورد آن باید نگران بود ؛ ما د ید گاه های یکد یگر خودراخوب میدانیم؛ ومن از آن خوشحا ل خواهم شد اگرشما خروج نیروهای شوروی را از افغانستان اعالم نماید ؛ من فکر میکنم که این اعالمیه باید قب ًال صورت میگرفت ؛ بد ون ترد ید وضع کنونی افغا نستا ن سخت ودشوار است

ادادمه در ضمیمه 

4 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

جمعه, 14 میزان 1396 19:05

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
 قسمت چهارم
 ****
 ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک
 خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»3 »
 نومبر سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: قبل از همه و در قد م نخست تشکر از صحبت گرم وپرحرارت وبا احساس شما که امروز دراینجا ایراد نمودید ؛ کلمات وجمالت مخلصا نه وصادقا نه شمادرقلب مردم شوروی راه پیداخواهد کردبخصوص درقلب زنان ومادران  من ازاین فرصت مساعد شده در دیدار وتبادل نظر با شما خوشحالم از اینکه نظریا ت وایده های خودرا از نزدیک میخواهم باهم به اشتراک میگذاریم وتبادل نظرمیکنیم ؛ البته که ما وشما دراین مالقات تالش خواهیم نمود که درمورد مسایل مهم

ادامه موضوع در ضمیمه