Print this page
جشن نوروز باستانی و سال نو را گرامی میداریم

جشن نوروز باستانی و سال نو را گرامی میداریم

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا آغاز سال  ۱۴۰۱ خورشیدی ،جشن نوروز باستان  و بهار نو را به همه هموطنان عزيز ما در د اخل و خارج از كشور، افغانان مقيم اروپا و منجمله همسلكان عزيز و اعضاى انجمن مبارك باد و خجسته  آرزو  مینماید.

  جشن نوروز عنعنه  چندین  هزار ساله  و بزرگترین میراث تاریخی وفرهنگی  این خطه بزرگ  و مردم افغانستان عزیز میباشد.  

انجمن  حق تجلیل  از جشن نوروز و حفظ و تداوم این بخشی از ارزش های  بزرگ  فرهنگی مردم افغانستان را شایسته تمکین و احترام میداند.  اداره یونسکو سازمان ملل متحد  نیز جشن نوروز را منحیث یک  میراث فرهنگی  و بخشی از هویت  تاریخی مردم افغانستان  ، شایسته  حفظ و تداوم  پنداشته است.

مردم افغانستان امسال  جشن نوروزی را در شرایط  بزرگداشت مینمایند که با فروکش کردن نسبی جنگ ولی  شدت گرفتن  زنده گی خفقان آور ، تعمیل  سیاست خشن و سخگیرانه  حکومت دیفکتوی طالبان  ، سلب همه آزادیهای  انسانی و  مدنی   تحت نام شریعت اسلامی بر مردم تحمیل  میگردد.   خوف و ترس  حتی در حریم خانواده ها خواب  شبانه را از چشم مردم  برهانیده است.

دستگیریهای  دستگاه استخبارات طالبان که  هر روز خبر ساز اند، لبان  و زبانها را بسته نموده و حتی جرئت بیان « وای گفتن»  را  از  ربان ودلهای  پر خوف   مردم گرفته است.

بدین منوال نمیتوان از سال نکو و بهار خزان زده اش  بخاطر امید های نو حرفی بمیان آورد.

 

به بیان  دیگر وداع با ساليكه در اخرين روز آن قرار داريم ، در واقع  تداوم آلام و رنج های بیکران مردم  صبور ما ميباشد .  بدین لحاظ  فروکش کردن جنگ  بیان واقعی صلح، امنیت  و ثبات  نیست.، بلکه صفحه دیگری از آلام مردم کشور میباشد.

در سال پار سقوط نظام ، که اکنون هفت ماه از آن میگذرد، بزرگترین   و آسیب رسان ترین  تغیر و حادثه در  پیکر نیمه جان ملت بوده است  که جامعه  را در  حالت  « کن فیکون»  یعنی فروپاشی نظام، فروپاشی قوای مسلح  کشور، بحران  حاکمیت ،   بحران مشروعیت ،بحران قانونی اساسی ،  فقر وحشتناک  بیشتر از ۷۰ فیصد مردم  و بیکاری اجباری  میلیون ها کارمندان دولت ، بخصوص زنان مظلوم کشور، قرار داده است.

همانطوریکه حاکمیت قانون  در حکومت قبلی به نسبت فساد گسترده  بصورت  نیم جان وجود داشت ولی با آمدن طلبان همه قوانین  در سیاه چالها ها زندانی شدند و  در عوض حاکمیت زور تحت نام شریعت مسلط گردید ، درواقعیت   خط فکری و ایدیالوژیک مشروعه  سیستم مشروطه را در چنگال روز و استبداد به اسارت گرفته و جامعه را در عمق بحران حقوقی و بحران  مشروعیت قرار داده است . طالبان باز هم تحت نام اعمال ضد قانون ، قانون که وجود و تطبیق ندارد، به آزار  مردم  دست  می یازد . منجمله  :

 

  • دستگیری و آزار مردم توسط استخبارات طالبان
  • زور ، تهدید ، محدودیت و سختگیری های توآم با خشونت روزافزون  توسط دستگاه امر بالمعروف و نهی از منکر
  • قتل های صحرائی نظامیان ، کارمندان دولت سابق و جوانان بدون کدام  پروسه عدلی و قضائی  توسط افراد مسلح  محلی طالبی.
  • تعمیل سیاست های تک گروهی اعم در جامعه و هم در سطح ادارات دولتی توسط رهبری دست اول طالبان.

 

متاسفانه ما در احوال به استقبال سال نو ميرويم که مردم فقیر ، مظلوم و آسیبدیده از جنگ یکبار دیگر قربانی  پالیسی های مزورانه و  غیر انسانی دولت ایالات متحده آمریکا گردیده   و زیر ساتور حکم رئيس جمهور بایدن، مبنی بر دزدی  و  مسدود ساختن  دارائي های ملی  که حق  حقه همین  مردم گرسنه و فقیر است، قرار میگیرد. 

و  بلاخره ما درحالى به استقبال سال نو ميرويم كه :

 « قانون و حاکمیت قانون  بمثابه آب حیات  و خواست اساسى مردم و عدالت بدون تبعیض و تفاوت ضرورت  تآخیرناپذیر جامعه ما میباشد».

هفت ماه حاکمیت طالبان این  واقعیت را روشن ساخته است که شریعت منبعث از مدرسه های پاکستانی جوابگوی عدالت  و تطبیق یکسان  نورم های  قانونی و سائر ضابطه های اجتماعی  نیست. واقعیت ها نشان داده است که  این شریعت طالبی  در یک ساحه حتی آزادی های فرا شرعیتی را  به مردم تحفه داده است و در ساحه دیگر تطبیق  این شریعت با نفرت، تبعیض،  سیاست خشن  و زندانی ساختن ها ، لت و کوب تا سرحد  مرگ تطبیق میگردد.

عدالت یکسان مبتنی  حقوق انسانی  زمان  ممکن  و اعتماد بر انگیر ميباشد كه ارزش محور و متضمن  احترام  و تمکین حقوق حقه مردم باشد که در پرتو اصالت و حاكميت قانون تسجیل گردیده اند  . 

خواست انجمن از حکومت دیفکتوی طالبان آحترام و رعایت  تمام کنوانسیون های بین المللی  مبنی بر حقوق اساسی بشری و مدنی  مردم و  احترام به  مقام والای نسان و انسانیت  میباشد.

با تمام مصايب برسم نياكان مقدم نوروز باستان و سال نو راگرامى و نيكو ميداريم و استدعا مينماييم كه : 

 

ازين فرخنده فروردين و فرخ پيك نوروزى 

نصيب ملت افغان سعادت باد و پيروزى 

 

با حرمت

هيات رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

لوستل شوی 273 ځله