انتخاب افغانستان در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

انتخاب افغانستان در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

افغانستان در ماه اكتوبر امسال براي اولين بار به عضويت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب گرديد. در حاليكه اين انتخاب با يكصد و سي رأی اعضای آن سازمان را ميتوان يك خبر مثبت بحساب آورد ، نبايد فراموش نماييم كه اين انتخاب محصول كاركرد دولت افغانستان در قبال رعايت ارزشهای جهاني حقوق بشر نمي باشد .

بدينرو بسيار ضرور است تا همزمان با عضويت دراين شورا، دولت افغانستان بطور جدي و همه جانبه متوجه مكلفيت بزرگ خود در قبال رعايت ميثاقهاي جهانی حقوق بشر که بدان الحاق نموده ،گردد كه بر طبق منشور  ملل متحد و ميثاق های

بين المللی متعهد بر رعایت آن بوده و این اصل در ماده هفتم قانون اساسی مسجل و بر طبق ماده پنجاه و هشت قانون اساسی  نظارت و رعایت حقوق بشر را عهده دار میباشد.

اين شورا كه به أساس قطعنامه ( ١٥ ) مارچ ( ٢٠٠٦ م ) بجاي كمسيون حقوق بشر كه در دهم دسمبر ( ١٩٤٦ م ) ايجاد و بزرگترين دستاورد ان تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون هاي ناشی از ان ميباشد ، ايجاد گرديده است .

بدينرو نظارت ازاعمال و رعايت ميثاقهای جهانی حقوق بشر ، در سر لوح كار شورا قرار دارد .

 

چگونه دولت افغانستان در ژينو ازاين نظارت صحبت نمايد ، در حاليكه افغانستان به قبرستان ارزشهاي جهاني حقوق بشر مبدل گرديده است .  بدينرو انجمن حقوقدانان افغان دراروپا در حاليكه ازاين خبرمثبت استقبال مينمايد ، به مسئوليت بسيار خطير دولت در مورد تطبيق ارزشهای حقوق بشر و رعايت انها تاكيد مينمايد .

متاٌسفانه واقعيت هاي اسفبار مبين اين واقعيت تلخ است كه هم دولت افغانستان درعرصه اجرای مكلفيت هاي خود بخاطر رعايت حقوق اساسی مردم ناكام بوده و همچنان مخالفين مسلح كه شامل حدود بيست گروه تروريستی ميشوند ، قاتل اين ارزشها ميباشند .

در حاليكه افغانستان به آماج جنايات عليه بشريت قرار دارد و جنگ خانمانسوز همه مردم را بخاك و خون ميكشاند و جنايات ضد بشری و جنگی بر اهالی ملكی تحميل و از قربانيان بمبارد مراكز ملكی و جرايم جنگی نظاميان ناتو احصائيه در دست نيست،  حق حيات و زندگی شهروندان كشور در مجموع افغانستان با تهديد جدی و روز مره مواجه ميباشد .

 

طاعون فقر بمثابه خطر مهلك متوجه اكثريت مردم ميباشد و زندگی زنان و جوانان كه بيشتر از ثلث نفوس را احتوا مينمايد، با تهديد هاي جدی  مواجه است.  بيكاری و حرمان از حق كار ، تحصيل ، مسكّن ، صحت ، حالت مصيبت بار كودكان و ... وضع طاقت فرسای بيجاشدگان داخلی و مهاجران عواقب رقتباري را بوجود أورده است .

متاسفانه تا كنون هيچ تلاش جدی در معرفی و محاكمه ناقصان حقوق بشر ، فساد سالاران ، چپاولگران و ... انجام نيافته است .

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حاليكه تمام اطراف ذيدخل در تراژيدی خونبار افغانستان را بخاطر توجه به فاجعه حقوق بشری افغانستان فرا ميخواند ، از تمام نهاد هاي مدافع حقوق بشر ميخواهد كه درين راستا تلاش گسترده را سازماندهی نمايند .

ارزشها و تجربه جهانی نمايانگر اين حقيقت است که رعايت حقوق بشر تنها با حاكميت قانون میتواند مصداق پیدا نماید.

 

با احترام

 

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu;

لوستل شوی 2078 ځله Last modified on دوشنبه, 08 عقرب 1396 15:39