دوگزینه از جریان اصلی اقتصاد

دوگزینه از جریان اصلی اقتصاد

نویسنده : جاک راسموس )Rasmus Jack )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »42-50-4545 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .
 : چهل وپنج ملیون
 کارگران امریکایی بیکار هستند
 
بقیه در ضمیمه 
لوستل شوی 77 ځله Last modified on چهارشنبه, 07 جوزا 1399 12:21