فاجعه مواد مخدره درافغانستا ن

فاجعه مواد مخدره درافغانستا ن

نویسنده : برنکلوگلی)Cloughley Brian )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »2018-11-13 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل« .
 ----------------------------------------------------------------

 دونا لد رامسفلد ازسا لهای )1002 )تا )1002 )در دوران زمامداری جورج
د بیلو بوش وزیر د فاع ایاالت متحده امریکا بود او با سا یر چهره ها ی روان پریشی
ومضطرب ما نند د یک چینی معا ون ریس جمهور ایاالت متحده امریکا مسول حمله ها
وتهاجمات باالی ا فغا نستا ن وعرا ق بودند. که میراث آنها در بسا از زمینه ها مشهود
وقا بل دید ا ست که یکی ازهمچومیراث ها تولید روز افزون مواد مخدره درافغا نستا ن
میبا شد .

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 414 ځله Last modified on جمعه, 02 قوس 1397 20:35