نظریه ساختا ری اصلی ما رکس مبنا ویا پا یه تولید بعنوان بنیا د وتا ریخ جامعه .

نظریه ساختا ری اصلی ما رکس مبنا ویا پا یه تولید بعنوان بنیا د وتا ریخ جامعه .

 نویسنده : پروفیسور جان مکمورتی)McMurty John. prof . )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »32-23-3122 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«.

را بکار میبرند »الف: دانش حضوری مستقل ازتجربه است »مث ال همه مجردها ازدوا)پیشینی درفلسفه»معرفت شناسی« برای تما یزبین دونوع دانش،کلمه یا واژه ایپیشینی یک مبنا برای زند گی ومبنا های دیگری برای علم دروغی پیشینی است نکرده اند« یعنی که دراینصورت الزم نیست که بیرون رفت تا در پی درستی آن شدب: دانش حصولی : وابسته به تجزیه ویا مشاهده است »مث ال بعضی از مجردها یی را که من دیده ویا مشاهده کرده ام خوشبخت هستند..... ... ...ازویکی پیدیا ....مل (

ادامه در ضمیمهلوستل شوی 1573 ځله