درک مبا نی دموکراسی ، خودکامگی  و سرمایه داری قرن 21

درک مبا نی دموکراسی ، خودکامگی و سرمایه داری قرن 21

نویسنده :ریچارد دی اولف»Wolff.D Richard »
منبع وتاریخ نشر :انفارمیشن کلیرنگ هوز)17-09-2021 )
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.

 

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 78 ځله Last modified on دوشنبه, 29 سنبله 1400 15:55