کارل مارکس وڅاری

کارل مارکس وڅاری

لیکونکۍ : چوک چرچیل)Churchil Chuck .)
منبع اود خپریدو نیټه : کونتر پانچ »2020-11-27 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 450 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « نوستالژی آشتی ملی »