تمدن چیست ؟

تمدن چیست ؟

پوهندوی دوکتورسید حسام »مل«
 تتبع ونگا رش با استفاده ازمقاالت علمی وفشرده یاداشت ها
 ازمطا لعات روزمره ، تلخیص وترجمه اثار مترقی.
 *****
 
 قسمت ششم

لوستل شوی 987 ځله Last modified on پنجشنبه, 07 حمل 1399 11:30