تمد ن چیست

تمد ن چیست

پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
در ضمیمه

 

دویمه مقاله 

 

لیکونکۍ : پا ل ستا یګن )Steigan Pal . )
منبع اودخپریدو نیټه : انفا رمیشن کلیرنګ هوز »10-10-0101 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
 ا مپریالیزم اوپه مینځنی ختیځ کي دآزادی
 ستراتیژیګا ني

در ضمیمه

لوستل شوی 750 ځله Last modified on شنبه, 19 دلو 1398 18:04