تمد ن چیست ؟

تمد ن چیست ؟

پوهندوی دوکتور سید حسام » مل«.
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
ادامه در ضمیمه 
لوستل شوی 1508 ځله Last modified on شنبه, 05 دلو 1398 18:56
دې ته ورته نورې ليکنې « روښاندي څه ده تمدن چیست »